آرشیو دسته بندی: دوره های آموزشی

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – دوره عمومی – [...]

جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

جهاد دانشگاهی صنعتی شریف دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – بهمن و [...]

بانک اقتصاد نوین

بانک اقتصاد نوین دوره آشنایی با مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – خرداد [...]

بانک صادرات ایران

بانک صادرات ایران دوره عملی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – آذر 1394 دوره [...]

بانک تجارت

بانک تجارت دوره آشنایی با مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – آبان 1396 [...]

بانک مرکزی ایران

بانک مرکزی ایران دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – آذر تا دی [...]

شرکت عصر تله کام

شرکت عصر تله کام دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – مهر 1393 [...]

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (پککو)

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (پککو) دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – دی [...]

شرکت مخابرات ایران

شرکت مخابرات ایران دوره آشنایی با مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – آبان [...]

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق خراسان

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق خراسان دوره کاربردی آشنایی با مدل تعالی پروژه (PEM) [...]