آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۹

شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی

مشاور طرح ریزی و استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO) و نظام مدیریت پروژه بر اساس [...]

شرکت طراحی و ساختمان نفت (ODCC)

مشاور ارتقاء و بهبود نظام مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای PMBOK و ISO 21500؛ رئوس [...]

شرکت توسعه نگین مکران

مشاور طرح ریزی نظام مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای PMBOK و ISO 21500 در قالب [...]

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران (IGEDC) – طرح تأسیسات زیربنائی و ساختمانی

مدیر پروژه طرح ریزی و استقرار نظام مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 21500؛ رئوس [...]

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

مدیر پروژه طرح ریزی و استقرار نظام مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK و استقرار [...]

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران (NIOEC)

مدیر پروژه طرح ریزی و استقرار نظام مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 21500؛ رئوس [...]

گروه مپنا – بخش برق

مشاور عارضه یابی دفتر مدیریت پروژه (PMO)؛ رئوس خدمات انجام شده: عارضه یابی کارکردهای دفتر [...]

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران(IWPCO)

مشاور طرح ریزی نظام مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای PMBOK و ISO 21500؛ رئوس خدمات [...]

شرکت گسترش و توسعه صنایع ایرانیان مانا

مشاور طرح ریزی نظام مدیریت پروژه بر مبنای استانداردهای PMBOK و ISO 21500 و تشکیل [...]

شرکت توسعه طرح های صنعتی فناوران پارسیان

مدیر پروژه طرح ریزی و استقرار نظام مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای PMBOK و ISO [...]