دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

  • دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – دوره عمومی – مهر 1394
  • دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – دوره عمومی – مهر 1393
  • دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – دوره عمومی – بهمن 1392
  • دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – دوره عمومی – مهر 1392
  • دوره ایجاد و توسعه دفتر مدیریت پروژه (PMO) موفق – دوره عمومی – آذر 1392

دیدگاهتان را بنویسید