شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران (NIOEC)

محل برگزاری دوره : شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران (NIOEC)
دوره های آموزشی برگزار شده : دوره آشنایی با مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
تاریخ برگزاری : دی و بهمن 1396

 

دیدگاهتان را بنویسید