شرکت مهندسی فرآور معادن و فلزات (MMTE)

شرکت مهندسی فرآور معادن و فلزات (MMTE)

  • کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه (گروه دوم) – اردیبهشت تا مرداد 1395
  • کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه (گروه اول) – آبان تا اسفند 1394

دیدگاهتان را بنویسید