شرکت بهره برداری و تعمیراتی (O&M) مپنا – نیروگاه گازی عسلویه

شرکت بهره برداری و تعمیراتی (O&M) مپنا – نیروگاه گازی عسلویه
دوره آشنایی با مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – شهریور 1396

دیدگاهتان را بنویسید