مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

  • مدیر پروژه طرح ریزی و استقرار نظام مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK و استقرار دفتر مدیریت پروژه(PMO)؛ رئوس خدمات انجام شده:
  • عارضه یابی وضعیت نظام مدیریت پروژه
  • طرح ریزی و استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO)
  • آموزش، فرهنگ سازی و توجیه عوامل کلیدی سازمان و پروژه ها
  • طرح ریزی رویه های بومی شده مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
  • جاری سازی و پیاده سازی نظام مدیریت پروژه

دیدگاهتان را بنویسید