شرکت گسترش و توسعه صنایع ایرانیان مانا

  • مشاور طرح ریزی نظام مدیریت پروژه بر مبنای استانداردهای PMBOK و ISO 21500 و تشکیل دفتر مدیریت پروژه (PMO)؛ رئوس خدمات انجام شده:
  • عارضه یابی وضعیت نظام مدیریت پروژه
  • طرح ریزی و استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO)
  • آموزش، فرهنگ سازی و توجیه عوامل کلیدی سازمان و پروژه ها
  • طرح ریزی رویه های بومی شده مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای PMBOK و ISO 21500

دیدگاهتان را بنویسید