شرکت توسعه نگین مکران

  • مشاور طرح ریزی نظام مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای PMBOK و ISO 21500 در قالب مدیریت طرح (MC)؛ رئوس خدمات انجام شده:
  • عارضه یابی وضعیت نظام مدیریت پروژه
  • آموزش، فرهنگ سازی و توجیه عوامل کلیدی سازمان و پروژه ها
  • طرح ریزی رویه های بومی شده مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای ISO 21500 و PMBOK

دیدگاهتان را بنویسید