سوابق ارائه خدمات آموزش مدیریت پروژه در حوزه راه و ساختمان

محل برگزاری دوره

عنوان دوره های آموزشی برگزار شده

تاریخ برگزاری

معاونت فنی و عمران شهرداری تهران دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK شهریور و مهر 1393
شرکت رویال ساختمان آریا کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه اردیبهشت 1394
شرکت چاوش راه بنا دوره عملی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK اردیبهشت 1397
شرکت ساختمانی سازا دژ کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه خرداد 1394
شرکت بالاست دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK بهمن 1394
شرکت توسعه سیلوها دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK بهمن 1393
سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی دوره ارتقاء مهارت های رفتاری و هوش هیجانی (EQ) برای مدیران پروژه فروردین 1394
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق خراسان دوره کاربردی آشنایی با مدل تعالی پروژه (PEM) اسفند 1394