حوزه راه و ساختمان

شرکت رویال ساختمان آریا – پروژه مجتمع تجاری و اداری رویال سعادت آباد

مشاور طرح ریزی و استقرار نظام مدیریت پروژه بر مبنای استانداردهای PMBOK و ISO 21500 و استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO) در پروژه مجتمع تجاری و اداری رویال سعادت آباد؛ رئوس خدمات انجام شده: طرح ریزی و استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO) در پروژه آموزش، فرهنگ سازی و توجیه عوامل [...]

حوزه راه و ساختمان

شرکت چاوش راه بنا

مشاور طرح ریزی و استقرار نظام مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای ISO 21500 و PMBOK و تشکیل دفتر مدیریت پروژه (PMO) ؛ رئوس خدمات انجام شده: عارضه یابی وضعیت نظام مدیریت پروژه طرح ریزی و استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO) فرهنگ سازی و توجیه عوامل کلیدی سازمان و پروژه ها [...]

سوابق ارائه خدمات آموزش مدیریت پروژه در حوزه راه و ساختمان

محل برگزاری دوره

عنوان دوره های آموزشی برگزار شده

تاریخ برگزاری

معاونت فنی و عمران شهرداری تهران دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK شهریور و مهر 1393
شرکت رویال ساختمان آریا کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه اردیبهشت 1394
شرکت چاوش راه بنا دوره عملی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK اردیبهشت 1397
شرکت ساختمانی سازا دژ کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه خرداد 1394
شرکت بالاست دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK بهمن 1394
شرکت توسعه سیلوها دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK بهمن 1393
سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی دوره ارتقاء مهارت های رفتاری و هوش هیجانی (EQ) برای مدیران پروژه فروردین 1394
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق خراسان دوره کاربردی آشنایی با مدل تعالی پروژه (PEM) اسفند 1394