حوزه نفت و گاز و پتروشیمی

شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی

مشاور طرح ریزی و استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO) و نظام مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 21500؛ رئوس خدمات انجام شده: عارضه یابی وضعیت نظام مدیریت پروژه عارضه یابی وضعیت نظام مدیریت پروژه طرح ریزی و استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO) آموزش، فرهنگ سازی و توجیه عوامل کلیدی سازمان [...]

حوزه نفت و گاز و پتروشیمی

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران (IGEDC) – طرح تأسیسات زیربنائی و ساختمانی

مدیر پروژه طرح ریزی و استقرار نظام مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 21500؛ رئوس خدمات انجام شده: عارضه یابی وضعیت نظام مدیریت پروژه آموزش، فرهنگ سازی و توجیه عوامل کلیدی سازمان و پروژه ها طرح ریزی رویه های بومی شده مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 21500 جاری سازی [...]

حوزه نفت و گاز و پتروشیمی

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران (NIOEC)

مدیر پروژه طرح ریزی و استقرار نظام مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 21500؛ رئوس خدمات انجام شده: عارضه یابی وضعیت نظام مدیریت پروژه آموزش، فرهنگ سازی و توجیه عوامل کلیدی سازمان و پروژه ها طرح ریزی رویه های بومی شده مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 21500 جاری سازی [...]

حوزه نفت و گاز و پتروشیمی

شرکت طراحی و ساختمان نفت (ODCC)

مشاور ارتقاء و بهبود نظام مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای PMBOK و ISO 21500؛ رئوس خدمات انجام شده: فرهنگ سازی و توجیه عوامل کلیدی سازمان و پروژه ها بومی سازی، بهبود و توسعه نظام مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای PMBOK و ISO 21500 [...]

حوزه نفت و گاز و پتروشیمی

شرکت توسعه نگین مکران

مشاور طرح ریزی نظام مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای PMBOK و ISO 21500 در قالب مدیریت طرح (MC)؛ رئوس خدمات انجام شده: عارضه یابی وضعیت نظام مدیریت پروژه آموزش، فرهنگ سازی و توجیه عوامل کلیدی سازمان و پروژه ها طرح ریزی رویه های بومی شده مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای [...]

حوزه نفت و گاز و پتروشیمی

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

مدیر پروژه طرح ریزی و استقرار نظام مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK و استقرار دفتر مدیریت پروژه(PMO)؛ رئوس خدمات انجام شده: عارضه یابی وضعیت نظام مدیریت پروژه طرح ریزی و استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO) آموزش، فرهنگ سازی و توجیه عوامل کلیدی سازمان و پروژه ها طرح ریزی رویه [...]

سوابق ارائه خدمات آموزش مدیریت پروژه در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی

محل برگزاری دوره

عنوان دوره های آموزشی برگزار شده

تاریخ برگزاری

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران (NIOEC) دوره آشنایی با مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK دی و بهمن 1396
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران (IGEDC) دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 21500 (گروه چهارم) آبان و آذر 1396
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران (IGEDC) دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 21500 (گروه سوم) آبان تا آذر 1395
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران (IGEDC) دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 21500 (گروه دوم) مهر 1395
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران (IGEDC) دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 21500 (گروه اول) آذر 1394
شرکت نفت و گاز پارس(POGC ) دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK تیر 1391
شرکت نفت و گاز پارس(POGC ) دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK شهریور 1391
پتروشیمی بندر امام دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK تیر 1396
شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK خرداد 1395
شرکت پتروشیمی توسعه نگین مکران دوره آشنایی با مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK خرداد 1394
شرکت مپنا حفاری دوره عملی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK آذر تا بهمن 1395
شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم (OEID) دوره عملی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK مرداد و شهریور 1395
شرکت EIED دوره مدیریت کیفیت در پروژه های EPC اسفند 1392
شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی دوره عملی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK مرداد و شهریور 1396
شرکت پرشیا شیدک رایا دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK دی 1393