سوابق ارائه خدمات آموزش مدیریت پروژه در حوزه صنایع

محل برگزاری دوره

عنوان دوره های آموزشی برگزار شده

تاریخ برگزاری

شرکت مس سرچشمه کرمان دوره مدیریت ادعا و آنالیز تأخیرات پروژه اردیبهشت 1397
شرکت مس سرچشمه کرمان دوره کاربردی مدیریت ریسک بهمن 1391
فولاد مبارکه اصفهان کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه آبان 1394
فولاد مبارکه اصفهان دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK تیر 1393
فولاد مبارکه اصفهان دوره کاربردی مدیریت ریسک همراه با آموزش نرم افزار Primavera Risk Analysis شهریور 1393
فولاد مبارکه اصفهان دوره ایجاد و توسعه دفتر مدیریت پروژه موفق (PMO) آبان 1392
فولاد خوزستان دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (در سه سطح مدیران ارشد، مدیران پروژه و کارشناسان) دی تا اسفند 1391
فولاد خوزستان دوره ارزیابی و توسعه شایستگی های مدیران پروژه مهر 1392
شرکت مهندسی فرآور معادن و فلزات (MMTE) کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه (گروه دوم) اردیبهشت تا مرداد 1395
شرکت مهندسی فرآور معادن و فلزات (MMTE) کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه (گروه دوم) آبان تا اسفند 1394
شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان (OPSIM) دوره مدیریت ادعا و آنالیز تأخیرات پروژه مهر 1396
شرکت سازه های صنعتی آذران دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK فروردین تا خرداد 1395
شرکت کانی کاوان شرق دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK دی و بهمن 1393
شرکت پارس گرما کارگاه آموزشی مدیریت ارزش کسب شده (EVM) دی ماه 1395
شرکت فن آوران پارسیان دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK مهر 1393
شرکت فن آوران پارسیان دوره کاربردی مدیریت ریسک همراه با آموزش نرم افزار Primavera Risk Analysis مهر 1393
شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK آذر 1394
شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK آذر 1392
شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا دوره کاربردی مدیریت ریسک همراه با آموزش نرم افزار Primavera Risk Analysis شهریور 1393