تقدیرنامه همیاری محک

تقدیرنامه داوری پروژه های مشاوره مدیریت جایزه ملی بزرگمهر از انجمن مشاوران مدیریت ایران

تقدیرنامه ارائه کارگاه آموزشی در همایش تخصصی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)

تقدیرنامه ارائه کارگاه آموزشی در همایش تخصصی دفتر مدیریت پروژه (PMO)

تقدیرنامه ارائه کارگاه آموزشی در کنفرانس ملی پروژه های ساخت

تقدیرنامه ارائه کارگاه آموزشی در همایش تخصصی مدیریت دعاوی پروژه

تقدیرنامه عضویت در دور هفتم کمیته جایزه ملی مدیریت پروژه ایران

تقدیرنامه سرارزیابی در دوره هفتم جایزه ملی مدیریت پروژه ایران

تقدیرنامه پیاده سازی نظام مدیریت پروژه در شرکت فن آوران پارسیان

تقدیرنامه ارائه کارگاه آموزشی در همایش ملی پروژه های ساخت

تقدیرنامه پیاده سازی نظام مدیریت پروژه در پروژه رویال سعادت آباد