سوابق ارائه خدمات آموزش مدیریت پروژه در حوزه آب و نیرو

محل برگزاری دوره

عنوان دوره های آموزشی برگزار شده

تاریخ برگزاری

سازمان توسعه برق ایران (IPDC) دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK بهمن1392
سازمان توسعه برق ایران (IPDC) دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK آبان 1393
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (IWPCO) دوره آشنایی با استاندارد ICB و آمادگی آزمون IPMA-levels: C&D تیر تا شهریور 1396
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (IWPCO) دوره آشنایی با استاندارد ICB و آمادگی آزمون IPMA-levels: C&D مهر تا دی 1395
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (IWPCO) کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه (گروه پنجم) تیر تا مهر 1396
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (IWPCO) کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه (گروه چهارم) آذر تا سفند 1395
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (IWPCO) کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه (گروه سوم) تیر تا مهر 1395
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (IWPCO) کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه (گروه دوم) شهریور تا آذر 1394
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (IWPCO) کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه (گروه اول) آذر تا اسفند 1394
شرکت مپنا توسعه 1 دوره مدیریت ادعا و آنالیز تأخیرات پروژه بهمن 1396
شرکت مکو وابسته به گروه مپنا کارگاه آموزشی مدیریت ارزش کسب شده (EVM) بهمن 1394
شرکت بهره برداری و تعمیراتی (O&M) مپنا – نیروگاه گازی عسلویه دوره آشنایی با مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK شهریور 1396
شرکت مهندسین مشاور مشانیر کارگاه آموزشی مدیریت ریسک پروژه همراه با آموزش نرم افزار Primavera Risk Analysis دی 1394
شرکت آبفای تهران دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK دی 1394
شرکت مهندسین مشاور لار دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK شهریور 1393
شرکت مهندسین مشاور جاماب دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK آذر تا دی 1395
شرکت مهندسی پروژه های آب و نیروی ایران (پانیر) دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK تیر 1391