در راستای انجام ” خدمات مشاوره تخصصي جهت تدوین متدولوژی مدیریت پروژه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بر اساس استانداردهای PMBOK و ISO 21500 ” جلسات تخصصی متعددی با حضور کارشناسان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (کارفرمای سد و نیرگاه های آبی) برگزار گردید  و متدولوژی مدیریت پروژه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در اسفند 1396نهائی شد.

اعضای کارگروه توسعه نظام مدیریت پروژه که در تدوین “متدولوژی مدیریت پروژه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران” مشارکت داشتند عبارتند از:

  • آقای مهندس بهروز مرادی (معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت)
  • آقای مهندس فرنودی
  • آقای مهندس مردانی
  • آقای مهندس صابری
  • آقای مهندس خانی
  • آقای مهندس خلیلی
  • آقای مهندس باکری
  • آقای مهندس سپهریان
  • خانم مهندس میرهادی

طراحی سایت توسط فراکارانت